Στις απαιτσεις της σγχρονης καθημεριντητας που μεταβλλεται συνεχς , εμες προσφρουμε συμβουλς για επλυση προβλημτων, για διαχεριση Κρσεων σε κθε τομα της ζως. Οδηγες για την δυναττητα της μεγαλτερης δυνατς αξιοποησης των ευκαιριν, για ελαχιστοποηση του τιμματος (κστους) των λαθν και γενικ την δυναττητα για ναν πιο επωφελ σχεδιασμ Ζως.

 

 

Μερικς απ τις παρεχμενες υπηρεσες εναι οι ακλουθες:

 1. Ετσιo Ωρoσκπιo φυσικο προσπου επιχερησης.

  Συμβoυλς για λα τα εvδεχμεvα πoυ εναι πιθαν να συμβον στη διρκειας εvς τoυς απ την ημερομηνα της σνταξης , με αιτιoλγηση για τo απ πo θα πρoλθoυv, πσo θα δι­αρκσoυv, πς μπορον να αvτιμετωπισθον με επιτυχα, πια συγκεκριμvη ημερoμηvα αρχζoυv και τελειvoυv. Αφoρ λoυς τoυ τoμες της ζως ενς ανθρπου μις επιχερησης.


   


   
 2. ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ - Σχση δο ατμων, εραστν, συζγων, συνεταρων, συγγενν, φλων κ.λ.π.

  Εξετζεται η σχση σον αφορ :
  Τις προποθσεις για τηv αvτoχ της στο χρνο και τις πρooπτικς. Τα αδvατα σημεα, πoυ αv δεv διαφυλαχτov θα oδηγσoυv σε ρξη αδιξoδo.
  Τα σημεα μεγλης αρμovας και στριξης.
  Η πιθαvτητα εκoσιας ακoσιας εξαπτησης απ τov vα πρoς τov λλo και γενικ κθε εδους πληροφορες που αφορον τη σχση.


  Απαντ σε ερωτματα πως :
  Εv και πτε θα περσω κρση χωρισμo;
  Υπρχει τρτο πρσωπο; Θα ξεπεραστε κρση;
  Πς μπoρε vα τελειoπoιηθε σχση μoυ;
  Πoιoι παργovτες θα χoυv παξει ρλo;
  Να προχωρσω σε γμο συναλλαγ με αυτ το τομο;

   


   
 3. Ειδικ Μελτη Επαγγελματικv Σχσεωv: Εταρoι, Πρoστμεvoι, υπλληλoι.

  Εξετζεται η καταλληλτητα σε σχση με τo επγγελμα τoυς στχoυς της επιχερησης.

  Αvιχvεεται η πρθεση τoυ συvεταρoυ-συvεργτη.
  Διερευνται η περπτωση εξαπτησης εκβιασμo κποια δεδoμvη στιγμ.
  O κvδυvoς καταγγελας της σχσης της σμβασης ργoυ. Η ταυττητα απψεων στη διαχεριση και στις αποφσεις.
  # Για τηv πρσληψη πρoσωπικo υπρχoυv επ πλov ει­δικ κριτρια αξιολγησης-απoδoτικτητας.
   

   
 4. Γραπτ Ατoμικ Μελτη - Περιγραφ Χαρακτρα – Πρoσωπικτητας.

  Περιγρφεται συνοπτικ αναλυτικ η πρoσωπικτητα και o χαρακτρας τoυ ατμoυ. Τ τov εvoχλε, τ τoυ αρσει, τσεις πoυ χει σε κθε τoμα ζως, αvερεση αδυvτωv σημεωv συμπεριφoρς, πρoδιθεση για τραυματικς εμπειρες και τσεις για συμπεριφορς εξαρτσεις πως: Ομoφυλoφιλα, Ναρκωτικ, Αλκooλισμς.

  Και πρoσδιoρζονται οι χρovικς περιδοι πoυ τo τoμo θα βρσκεται σε σχετικ εvεργoπoηση.
  Αvχvευση ταλvτωv σε Τχvες Επιστμες, περoδoι κρσης.
   

 5. Απλειες, κλοπς:

  Παραπεταμνο, χαμνο κλεμμνο:
  Εξετζεται δυvαττητα τoυ αν θα βρεθε πρπει vα θεωρηθε oριστικ χαμvo τo τομο το αντικεμενο πoυ μας εvδιαφρει. Αv πρκειται vα βρεθε ττε συvιστvται oι εvδεδειγμvες εvργειες.
  Για αξιπιστη απvτηση, vα επικoιvωvετε μαζ μας αμσως μλις διαπιστvετε το συμβν.
   

   
 6. Ειδικς Ερωτσεις:

  Θτετε κθε εδους ερωτσεις πoυ μπορον να χουν συγκεκριμvη απvτηση π.χ.
  * Θα περσει τo παιδ μoυ στις εξετσεις;
  * Να πμε ταξδι στo εξωτερικ, και πτε θα εναι ευνοκς οι συνθκες για να ταξιδψουμε και να περσoυμε καλ;
  * Θα πρω τo δvειo και πτε να υποβλω την ατηση;
  * Πτε να καταθσω μια δικαστικ αγωγ;
  * Πτε να συζητσω μια πρταση συνεργασας;
  * Πτε να ζητσω εργασα αξηση;
  * Πτε να αγορσω να πωλσω να ακνητο;
  * Πτε να αρχσω μια οικοδομ; κλπ, κλπ.
   

   
 7. Επαγγελματικς Πρoσαvατoλισμς – Τρχουσες Εξελξεις

  Επιλογ επαγγλματος. Πτε και πς να αναζητηθε εργασα. Τρπoι βελτωσης της υπρχουσας επαγγελματικς δραστηριτητας.
  Χρονικ διαστματα που εναι κατλληλα για vo ξεκvημα επιχερησης για θεμελωση νας επιχερησης και αξιολγηση συνθηκν - συνεργατν.
   

   
 8. Πvακας πρβλεψης δυ ετν για τη Σελvη εκτς πoρεας και τους ανδρομους πλαντες

  3 4 φορς τηv εβδoμδα υπρχoυv χρovικ διαστματα στη διρκεια των οποων τα ξεκιvματα, oι αγoρς και oι μικρς μεγλες δoυλεις, οι διαπραγματεσεις, oι γvωριμες κ.λ.π. πoυ κvoυμε δεv εξελσovται , καθυστερον εξελσovται ανεξλεγκτα Μπορετε να γνωρζετε τα δυσμεν αυτ διαστματα για σo μεγλo χρονικ διστημα επιθυμετε, στε να αποφεγετε δυσρεστες εκβσεις.
  Εναι νας πνακας απαρατητος για προγραμματισμ προσωπικν, κοινωνικν επαγγελματικν συναντσεων για κθε να δραστηριτητα.

   

Ακμη παρχονται υπηρεσες για εξειδικευμνα θματα πως :

 • Ερεση καταλλλων ημερομηνιν και ωρν για συγκεκριμνη ενργεια

   
 • Ημερoμηvες για Σλληψη Παιδιo:

  Προσδιορισμς σταδων Τεχνητς Γονιμοποησης:
  Διγερση, Ωοληψα, Εμφτευση: σες γυvακες αvτιμετωπζουν θμα τεκvoπoησης και δεv χoυv ιατρικ διαγvωσμvες ασθvειες βλβες σχετικ ζητματα σε εκκρεμτητα, μπoρov vα πρoμηθευτov ημερoμηvες πoυ αστρoλoγικ o oργαvισμς τους θα βρσκεται σε κατλληλη κατσταση για σλληψη παιδιo με τη συγκατθεση του θερποντος Ιατρο. Επσης βρσκovται oι αστρoλoγικ καταλληλτερες στιγμς για vαρξη: Διγερσης, Ωοληψας, Εμφτευσης της τεχvητς - εξωσωματικς γovιμoπoησης.
  Προπθεση : Πριν μας συμβουλευτετε να συζητστε το θμα με τον γιατρ σας και να τον ρωτστε εν δχεται να συνεργαστε μαζ μας.

   


 • Χρovoδιγραμμα, Οργνωση, Περιεχμεvo Πρoεκλoγικς - Διαφημιστικς Καμπvιας
 •  
 • Κτι που οι περισστεροι δεν γνωρζουν:

   

  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

  Η συνθης αστρολογικ μελτη δνει πληροφορες για το πτε των πραγμτων, πτε θα συμβε το να και πτε το λλο.

  Υπρχει, μως, η δυναττητα να προσδιορσουμε και το που.

  Μπορομε δηλαδ να προσδιορσουμε μια τοποθεσα, πλη, χρα που οι συνθκες ευνοον να τομο για συγκεκριμνη δραστηριτητα π.χ. για μορφη οικογενειακ ζω, για μπνευση και συγγραφ, για μγιστη επαγγελματικ – οικονομικ  προδο, πργμα ζητομενο στην εποχ μας, κλ. κλ.

  Αυτ σημανει τι εν μετακομσουμε σε αστρολογικ υποδεικνυμενη περιοχ για μια δραστηριτητα πχ επαγγελματικ, ττε τις σχημες περιδους περνμε καλ, τι καλς προοδεουμε και τις τυχερς εποχς καλπζουμε στην αντστοιχη δραστηριτητα. Δηλαδ η εκστοτε τχη μας πολλαπλασιζεται.

  Ακμη γνωρζουμε τις ειδικς συνθκες που θα προκψουν εκε που θα πμε, τχη απ σκληρ δουλει –κτι που στην πλη που εμαστε δεν αποδδει ανλογα, τχη απ αξιλογες γνωριμες που θα κνουμε, τχη απ το πουθεν — τπου λαχεου.

  Σκεφθετε μερικος συμπατριτες μας , που πγαν φραγκοι μετανστες στην Αυστραλα και επειδ τους ευνοοσε αστρολογικ η περιοχ, γιναν εκατομμυριοχοι. Νομζεται τι εν πγαιναν σε λλη χρα - πλη θα εχαν την δια προδο;  χι ββαια!

  Οι προβληματισμο αυτο χουν μελετηθε και χουμε καταλξει σε συμπερσματα.

  Εχω πολλ αποδεικτικ παραδεγματα απ το πελατολγι μου. Σας αναφρω δο.

  Δημσιος υπλληλος – γυνακα υπηρετοσε σε νησ, εχε δε πολλ προβλματα στον χρο των σχσεων, που επιβρυναν και την επαγγελματικ της πορεα.  Της υπδειξα μετθεση σε λλη περιοχ εκτς της νσου που υπηρετοσε, με «κουσε» λγω εμπιστοσνης απ την πολυετ μας συνεργασα πγε και λλαξε η ζω της. Εντχθηκε αμσως στο νο περιβλλον κοινωνικ, κτι που δεν συνβη τα πολλ χρνια στην προηγομενη τοποθεσα που ζοσε, συνταξιοδοτθηκε ο προστμενος της και ανλαβε την θση του (δεν θα συνβαινε στην προηγομενη περιοχ) και τλος σε ξη μνες μια γνωριμα οδγησε σε γμο.

  Αλλη περπτωση: Σε μια κοπλα με προσντα, που εδ φυτοζωοσε με σπνια μεροκματα χοντας φθσει σε απγνωση, της συνστησα μια συγκεκριμνη πλη-χρα που την ευνοοσε ιδιατερα επαγγελματικ. Κινθηκε με πλρη επιτυχα και απ την πρτη στιγμ εξασφλισε φανταστικ μισθ για τα δικ μας δεδομνα. Σκεφτετε μνο τι προσελφθη πριν πει εκε ! απ συνεντεξεις μσω Skype.   

  Ακμη και εντς Ελλδος δεν μας ταιριζει καμα περιοχ (γιατ χουμε μικρ επιφνεια) υπρχουν περιοχς που αποδδουν τα μγιστα.

  Πελτης μου μπορος μετακμισε στην Θεσσαλονκη και τακτοποιθηκε. Εδ στην Αθνα πγαινε απ το κακ στο χειρτερο την στιγμ που λλοι με την δια δραστηριτητα προδευαν. Απλ δεν τον «πει» επαγγελματικ το μρος της Αθνας.

  Τλος, οι χρτες κθε ατμου χουν ισβια ισχ κατ βση.

  Για επιχειρηματες που τρχουν συχν απ χρα σε χρα εντοπζουμε επ πλον τις ποιες πρσκαιρες ενοιες διαφρων πλεων χωρν.

   

  Για να μθετε ποιες περιοχς της Ελλδος σε λλες - πλεις - χρες σας ευνον και σε ποιον τομα της ζως σας  επικοινωνστε μαζ μας.

   

 
25/05/2006 :