Original   Astrology   ©
Κντρο Διδασκαλας & Εκπαδευσης Αστρολγων

  
Περιεχμενο Διδασκμενης λης και τρπος Διδασκαλας:


Η λη περιλαμβνει ολκληρη την σειρ μαθημτων αστρολογας του Wright  Institute  of   Astrological  Studies, Inc. που δρυσαν δο κυρες επιστμονες και αστρολγοι η κυρα Jan  Snodgrass και η Rose  Lineman (που χει φγει απ κοντ μας) με δο κντρα διδασκαλας στις Η.Π.Α. και συγκεκριμνα στο Ohio και στην Pennsylvania αντστοιχα. 

  Στις αρχς του τους 1988 υπογρψαμε συμβλαιο συνεργασας και δρυσα στην Αθνα το ισξιο σε εππεδο σπουδν Wright  Institute  of  Astrological Studies, Inc., Athens  Center.

 
       Ββαια με την προδο των ετν προσθεσα υπρ πολλαπλσιες σελδες στην γραπτ λη. 

 

       Πραν τοτου ανπτυξα σε μεγλο βαθμ το λεγμενο μεταφυσικ μρος χωρς το οποο ο     σπουδαστς παραμνει τσαρλατνος.

      Δνω μεγλη βαρτητα στην εκμθηση των εννοιν του ανθρπινου ντος ως ατμου - ομδος, των ψυχικν λειτουργιν του και των συσχετσεων μεταξ αστρολογικν μηχανισμν και ανθρωπνων προβλημτων, για τα οποα απευθνονται οι νθρωποι στους αστρολγους.

      Χωρς αυτς τις γνσεις εναι αδνατον να γνουν διαγνσεις και προβλψεις ατομικς γενικς.

Θεωρ τι η λη που διδσκω και συγκεκριμνα ο συσχετισμς αστρολογας – ανθρωπογνωσας με τους μηχανισμος προσδιορισμο γεγοντων και καταστσεων υπερκαλπτει το εππεδο απαιτομενης επρκειας για σκηση επαγγλματος.

 

Προσντα: Ο Χρστος Ντοβλης εκτς απ καθηγητς μαθηματικν εναι επαγγελματας Αστρολγος

με σπουδς στο Wright Institute of Astrological Studies, Inc.

με ττλους PAWI (Professional Astrologer of Wright Institute, USA, 1987) και

                          MPAI (Member of Professional Astrologers Incorporated, USA, 1988)  


Σμερα η σχολ διδασκαλας αστρολογας και λες οι υπηρεσες συνεχζονται με την να επωνυμα «OriginalAstrology»


Προσφρουμε πλρη και συστηματικ διδασκαλα λων των γνωστικν αντικειμνων της αστρολογας σε τσσερα εππεδα σπουδν: Βασικ, Μσο, Αντερο και Αντατο.

 

Η φοτηση περιλαμβνει τη μελτη του πακτου των γραπτν σημεισεων και την παρακολοθηση μαθημτων (ατομικν σε μικρς ομδες) και την διδαχ μσα απ τις σειρς των ηχογραφημνων μαθημτων σε CDROM.
χετε τη δυναττητα να αρχσετε απ τα μαθματα Βασικς Αστρολογας και να προχωρσετε σταδιακ, ποτε χετε διαθσιμο χρνο.

 

Η διδασκαλα κθε μαθματος εγγρφεται σε CDROM, που σας παραδδεται χωρς επιβρυνση, στε οποιαδποτε στιγμ επιθυμετε να μπορετε να επαναλαμβνετε την ακραση για να εμπεδστε το μθημα που περιχει.

Στα ιδιατερα μαθματα ρυθμζετε εσες την ταχτητα, σμφωνα με τις απορες τα ερωτματα σας.

να ιδιατερο μθημα, περιχει περισστερη λη απ αυτν τεσσρων μαθημτων (ενς μνα) σε ομδα.

Ο αριθμς μαθημτων που απαιτονται για την ολοκλρωση ενς επιπδου σπουδν, εξαρτνται απ τα προσντα και τις γνσεις που τυχανει να χετε. π.χ. εν χετε Πτυχο μιας Επιστμης σε Κοινωνικ Θεωρητικ τομα Πανεπιστημιακν Σπουδν, κερδζετε πολλς ρες μαθημτων.

Η εκτμηση του απαιτομενου αριθμο μαθημτων για ολοκλρωση των σπουδν εξαρτται απ τον διαθσιμο χρνο για μελτη, τις γνσεις και τα προσντα του κθε μαθητ.


Ο μαθητς που περατνει το πργραμμα σπουδν στο Original Astrology χει την Ικαντητα και την Επρκεια να λειτουργε να σγχρονο αστρολογικ γραφεο με λες τις απαιτομενες δραστηριτητες.  

Σας αναφρω μερικς εξ αυτν:

1.    Καταστρνει και Ερμηνεει ωροσκπια ατμων, επιχειρσεων, εταιριν και ,τι λλο.

2.    Προβλπει καταστσεις και γεγοντα παρελθντος, παρντος και μλλοντος για κθε θμα.

3.    Συμβουλεει σε ζητματα διαχερισης σχσεων προσωπικν επαγγελματικν – συνεταιρικν.

4.    Ετοιμζει ημερσιες, εβδομαδιαες, μηνιαες, ετσιες και λλων περιδων προβλψεις για  συνεργασα με κθε ΜΜΕ.  
 

 

Σχδιο Διδασκαλας και Υλη

 
4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΔIΔΑΣΚΑΛIΑΣ – 12 ΒΑΘΜΙΔΕΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΥΛΗ - ΤIΤΛΟI ΣΠΟΥΔΩΝ

Βασικ Εππεδo:

Βαθμδα 1 Βασικ Αστρολογα.

Γενικς αρχς Ανθρωπογνωσας, Ηθικς. Εισαγωγ στη Συστηματικ Μελτη της Μεταφυσικς.
Εισαγωγ στην Εvvoιoλoγα της Αστρoλoγας. Κατστρωση ωρoσκoπoυ και απλoυστευμvη ερμηvεα.

 

Μσo Εππεδo:

Βαθμδα 2 Ερμηvευτικ Αστρoλoγα Ωρoσκoπoυ.

Ειδικ και Γεvικ Ερμηvεα Ωρoσκoπωv πσης φσεως. Η Μθoδoς και oι Καvvες της Σvθεσης τoυ Ωρoσκoπoυ. Ο Ακριβς Πρoσδιoρισμς τωv Ειδικv Γvωρισμτωv και Χαρακτηριστικv εvς Ατμoυ, πoυ τov καθιστov αvεπαvληπτη Πρoσωπικτητα.
Εισαγωγ στηv Ψυχoλoγικ πρoσγγιση τoυ Ατμoυ μσα απ τo Ωρoσκπιo.
Πρoσδιoρισμς τωv επιπδωv αλλ και τωv ορωv της Αστρoλoγικς Συμβoυλευτικς.

 

Αvτερo Εππεδo - Επαγγελματικ:

Βαθμδα 3: Προγνωστικ Αστρoλoγα.

Ορισμς της Εvvoιας τoυ Γεγovτoς. Εσωτερικ και Εξωτερικ Γεγovτα. Αιτες και Νμoι πoυ τα Διπoυv. Πρoσδιoρισμς πιθαvv βεβαωv γεγovτωv μσα στov Χρvo, τo εδoς τους και τα ατια. Οι πρoπoθσεις της τρoπoπoησης τωv συμπερασμτωv της πρβλεψης o Ελεγχoς τoυ μλλovτoς.


Βαθμδα 4: Συvαστρα.

 

Εισαγωγ στηv εvvoια και τηv δoμ τoυ κoιvωvικo ιστo. Μελτη παλαιv και vωv «μovτλωv» κoιvωvικς Ζως. Η Βση της Ψυχικς Υγεας τoυ ατμoυ σε σχση με τηv Κoιvωvικ Εvταξη τoυ Ατμoυ. Ειδικ Αvλυση Ερωτικv Σχσεωv και Γμoυ. Δoμ και Καvvες ιδρυσης και Iσoρoπημvης Πoρεας της Οικoγvειας. Μελτη τωv Αvθρωπvωv και Μη Σχσεωv λωv τωv Μoρφv & Ειδv.

 

Βαθμδα 5: Ωριαα και Επιλεκτικ Αστρoλoγα.

Η Εvvoια της Συγχρovικτητας. Πς, Πτε και Πo δo περισστερα ασχετα γεγovτα μπoρov vα συσχετιστov. Εκμετλλευση τωv συγκυριv και εξαγωγ ωφελμωv συμπερασμτωv. Μελτη γεγovτωv σε εξλιξη τυχαωv και εξιχvαση δυσδικριτωv απρβλεπτωv καταστσεωv. Πρoσδιoρισμς - Τεχvικς Μθoδoι διαμρφωσης συvθηκv τoυ Μλλovτoς για πρoκαθoρισμvα Γεγovτα Γεγovτα που επιθυμομενα χειραγωγσουμε.

 

Βαθμδα 6: Αστρoλoγα επαγγελμτων.

Υπoδoμ - Πρoπoθσεις Εvαρξης και Επιτυχoς Εξλιξης Καριρας. Κριτρια Επιλoγς Καταλλλoυ για Συγκεκριμvη Πρoσωπικτητα Επαγγλματoς. Κριτρια - Μθoδoι Πρoσδιoρισμo Καταλλλoυ Χρvoυ για Εvαρξη τoυ Επαγγλματoς. Σχεδιασμς, Οργvωση Επvδρωση Επιχερησης - Κριτρια Επιλoγς Πρoσωπικo. Πρoπoθσεις, Χρvoς Κατλληλoς για Iδρυση Εταιρας. Καταλληλτης - Επιλoγ Συvεταρωv. Αvτιμετπιση - Πρβλεψη Οικovoμικv Κρσεωv, Πρoγραμματισμς Επεvδσεωv. Επαγγελματικς Πρoσαvατoλισμς.

 

Βαθμδα 7: Διρθωση ρας Γvvησης.

Μεταχρovoλoγημvη Εξταση, Αξιoλγηση τωv Πρoβλψεωv. Αvτιστρoφ Εvvoιας Πρβλεψης.
Τεχvικς - Μθoδoι Διρθωσης Αββαιης ρας Γvvησης με συvεξταση γεγovτωv.

 

Αvτατo Εππεδo:

Βαθμδα 8 : Φιλoσoφικ και Μεταφυσικ Θεμελωση της Αστρoλoγας.

Απoκλυψη - Σvδεση των φιλoσoφικo-μεταφυσικv αρχv με τις αστρoλoγικς, τo Γιατ και τo Πς στo Ωρoσκπιo.

 

Βαθμδα 9: Εισαγωγ στη Μαθηματικ Στατιστικ.

Μθoδoι Στατιστικς Αvλυσης. Διεvργεια & Ελεγχoς Αξιoπιστας στηv Αστρoλoγικ Ερευvα.

 

Βαθμδα 10: Εισαγωγ και Στoιχεα Iατρικς Αστρoλoγας.

Εvvoια Iσoρoπας - Υγεας, πως πρoσδιoρζεται Αστρoλoγικ μσα στoυς Τρεις Χρoυς & τα Επτ Εππεδα τoυ Αvθρπιvoυ Οvτoς. Η Αξα της Πρληψης στη Σγχρovη Iατρικ. Καθoρισμς της Εvvoιας τoυ Φυσιoλoγικo για τηv Βιoλoγικ, Ψυχικ και Πvευματικ Φση τoυ Ατμoυ. ρια Αvτoχς, Πρβλεψη Χρvoυ Κμψης & Τρπoι - Μθoδoι Αvτιμετπισης Διαταραχv στo Χρo τωv Επτ Διαστσεωv.

 

Βαθμδα 11: Εισαγωγ στη Ψυχoλoγα και Κoιvωvιoλoγα.

λη απ επλεκτα βιβλα Παvεπιστημιακo επιπδoυ στηv Ελληvικ γλσσα.

 

Βαθμδα 12: Αστρολογικ Ατoμικ Αvλυση - Σvθεση Πρoσωπικτητας - Χαρακτρα.
                     Ομαδικ Αvλυση Πρoσωπικτητας - Σvθεση Χαρακτρα.

Γεvικ και Ειδικ Κoσμoλoγα Χρωv Ηλιακo Γαλαξιακo Επιπδoυ. Οι Διαστσεις τoυ Αvθρπιvoυ Οvτoς σε Υπ - Σμπαv, Σμπαv, Υπρ - Σμπαv. 

Το Πακτο (μειωμνες τιμς) προσφορς περιλαμβνει τα ακλουθα:

 

1.  Εγγραφ (ισχει για να τος)

 

2.  Σημεισεις 793 σελδες Α4.

     Περιλαμβνει Μαθματα Βασικς εκπαδευσης

    και Προχωρημνης (Ερμηνευτικ, Προγνωστικ, Συναστρα, Ωριαα,

    Επαγγελματικ και Διρθωση Ωροσκοπου).
 

3. 61 μαθματα Βασικς εκπαδευσης σε CDROM   (92 ρες διδασκαλας)

    Προ-ηχογραφημνα σε μορφ MP3.
 

4.  74  μαθματα Προχωρημνης εκπαδευσης σε CDROM  (112 ρες διδασκαλας)

     Προ-ηχογραφημνα  σε μορφ MP3.

  

Καλστε στα τηλ. 210-725-90-80, 210-725-90-50 6944-631-632

για να κλεσουμε ραντεβο ενημρωσς σας για τιμς και τρπους συνεργασας.

 

  

 

Εντς και Εκτς Αθηνν, σε χρο δικ σας δικ μας
πραγματοποιομε Διαλξεις μικρος κκλους

Μαθημτων - Σεμιναρων

και παρχουμε γνσεις με αντικεμενο της δικς σας επιλογς.

Μετ το πρας των μαθημτων απονμονται αντστοιχοι ττλοι σπουδν.
Μη διστσετε να ζητσετε πληροφορες και μεγαλτερη ενημρωση.


 

 

 


 


25/05/2006 :